PŘÍRODNÍ REZERVACE

Citlivé umístění záměru do zdejší malebné přírody je pro nás hlavní prioritou. 


Prostředí, ve kterém se zde člověk nachází, a které vzniklo v podstatě shodou náhod - první ze zajímavých okolností bylo vybudování vojenského areálu, při kterém byl zřetel na ochranu krajiny zcela minimální. Další byl odchod vojenských jednotek a ponechání okupovaného území na pospas svému osudu, který byl z pohledu přírody více než úspěšný, když území, které bylo a je z pohledu druhu pozemku evidováno jako "ostatní plocha" (druh pozemku je dle katastru nemovitostí závazně stanovená charakteristika, zapisovaná do knih a map) bylo v roce 2014 součastí oblasti, o kterou se rozšířilo CHKO Kokořínsko. Tento prostor byl zahrunut do CHKO i díky začlenění území do ptačí oblasti Natura 2000, postupem času se vzde vytvořilo dokonalé území pro výskyt Škřivana a Lelka lesního. Skřivan lesní je na životní prostředí velice náročný, vyžaduje úhor obklopený stromy s půdou převáženě bez vegetace, podobně jako Lelek lesní, pro kterého jsou typické mýtiny, světlé okraje borů či vřesoviště. 

Chceme uchovávat původní krajinný ráz, poskytovat cenné prostředí pro místní volně žijící zvířata, povzbuzovat biodiverzitu a chránit povodí a půdu před erozí. Jenom tak bude mít tento projekt smysl a dodá danému místu patřičnou hodnotu aj do budoucna.

CHKO

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj byla vyhlášena roku 1976 jako CHKO Kokořínsko v oblasti, která se v minulosti nazývala Polomené hory, Dubské skály či Dubské Švýcarsko. K 1. září 2014 byla CHKO rozšířena o svoji druhou, nenavazující část o rozloze 136 km² jménem Máchův kraj, rozkládající se v severovýchodním okolí Máchova jezera.

Pokud jde o novější část chráněné oblasti (Máchův kraj), patří zde mezi hlavní turistické cíle bezesporu okolí Máchova jezera, využívané zejména k rekreačním účelům. Neméně oblíbená je pak zřícenina hradu Bezděz na stejnojmenném kopci, který je svými 603 metry po Vlhošti druhým nejvyšším vrchem celé CHKO a představuje tak spolu se svým menším "dvojčetem" Malým Bezdězem výraznou a nepřehlédnutelnou krajinou dominatu, již lze za vhodných podmínek zahlédnout z velké části Čech.*

Natura 2000

Protože v rámci soustavy Natura 2000 jsou chráněny druhy a stanoviště, které jsou v naší přírodě přítomny jen díky lidské činnosti, není cílem v těchto chráněných územích zcela vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich udržení. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv. Ovšem veškeré plány a projekty, které nějakým způsobem mohou významně ovlivnit ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality, podléhají samostatnému posuzování vlivů projektů z hlediska zachování předmětu ochrany. Vytvoření soustavy Natura 2000 se tak dotkne především vlastníků a uživatelů pozemků, obcí, zájmových organizací a skupin.

Většina lidí se domnívá, že realizace našeho záměru je velký zásah do přírody. Naopak, naše filozofie je zcela opačná. Plán je jednotlivé součásti záměru citlivě začlenit do současného prostředí, včetně vytvoření stavebních pozemků, které byly záměrně navrženy přímo na okraji hranice CHKO.**

Naším cílem je co nejvíc přispět k zachování ohrožených druhů a udržovat pro ně ideální prostředí. 


In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-09-03]. Dostupné z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Koko%C5%99%C3%ADnsko_%E2%80%93_M%C3%A1ch%C5%AFv_kra

*In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-09-03]. Dostupné z: https://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102